"E-usługi w Mieście Otwock" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" Działanie 2.1 "E-usługi" Podziałanie 2.1.1."E-usługi dla Mazowsza" RPO WM 2014-2020